Regulamin Serwisu Jasnopis.pl

Twórcą i właścicielem Serwisu Jasnopis.pl jest Jasnopis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 113-299-67-41, REGON: 383122350, dane kontaktowe: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, kontakt@jasnopis.pl, tel. +48 22 11 00 116

1. Definicje

Serwis Jasnopis.pl – system informatyczny udostępniony w internecie umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Aplikacji Jasnopis.

Aplikacja Jasnopis – autorska aplikacja, która mierzy zrozumiałość tekstu napisanego w języku polskim. Analizuje formę językową tekstu i podaje stopień jego trudności (1 – teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla wszystkich; 7 – teksty najtrudniejsze). Wylicza także tzw. indeks mglistości, na podstawie którego umożliwia zdefiniowanie docelowego wykształcenia odbiorcy. Działanie aplikacji opiera się na wynikach badań psycholingwistycznych, w których wzięło udział ponad 3,5 tys. respondentów. Jasnopis analizuje język tekstu, który dajemy do oceny. Oblicza kilkanaście wskaźników, które świadczą o stopniu jego trudności, np. średnią długość zdań czy procent imiesłowów. Zaznacza też wyrazy, które mogą być zbyt trudne dla odbiorcy, za długie zdania oraz najtrudniejsze akapity. Czasem podpowiada, jakimi wyrazami można zastąpić wyrazy oznaczone jako trudne. Funkcja Upraszczania tekstu umożliwia również automatyczne przepisanie tekstu za pomocą ChatuGPT na potencjalnie prostszy wariant.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Jasnopis.pl.

Konto – zarejestrowane konto w Serwisie Jasnopis.pl utworzone dla Użytkownika.

Regulamin – ten dokument. Określa on zasady korzystania z Serwisu Jasnopis.pl oraz sprzedaży licencji na wykorzystywanie Aplikacji Jasnopis do analizy tekstów dłuższych niż 1800 znaków i możliwości korzystania z funkcji Upraszczania tekstu. Omawia także zasady udziału w Szkoleniach.

Polityka prywatności – dokument określający, w jaki sposób i po co przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Polityka cookies – dokument określający, w jaki sposób Serwis Jasnopis.pl korzysta z plików cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.

Pakiet lub Licencja na Pakiet stron – jest to licencja na wykorzystywanie Aplikacji Jasnopis poprzez Serwis Jasnopis.pl do analizy tekstów dłuższych niż 1800 znaków. Pakiety dostępne są w wariantach 100 lub 300 stron lub bez limitu. Wersja pakietu oznacza liczbę stron, którą można przeanalizować w Serwisie Jasnopis.pl z wykorzystaniem Aplikacji Jasnopis w ciągu miesiąca. Stronę liczymy jako 1800 znaków. Zakup pakietu umożliwia również korzystanie z funkcji Upraszczania tekstu.

Szkolenie lub Szkolenie online – spotkanie organizowane za pośrednictwem narzędzi do komunikacji na odległość. Udział w spotkaniu jest płatny i wymaga wcześniejszego zakupu.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczą konsumentów w zakresie wyraźnie wskazanym w Regulaminie.

Analiza tekstu lub Sprawdzenie tekstu – funkcjonalność podstawowa Aplikacji Jasnopis, która mierzy zrozumiałość tekstu, analizuje formę językową tekstu i podaje stopień jego trudności. Wylicza także tzw. indeks mglistości i oblicza kilkanaście wskaźników, które świadczą o stopniu jego trudności. Zaznacza też wyrazy, które mogą być zbyt trudne dla odbiorcy, za długie zdania oraz najtrudniejsze akapity. Czasem podpowiada, jakimi wyrazami można zastąpić wyrazy oznaczone jako trudne.

ChatGPT – zewnętrzny system/czat, z którym komunikuje się Aplikacja Jasnopis (poprzez API OpenAI) do realizacji funkcji Upraszczania tekstu. ChatGPT jest produktem firmy OpenAI.

Upraszczanie tekstu – dodatkowa funkcja dostępna dla użytkowników z aktywną Licencją na pakiet stron, umożliwia automatyczne upraszczanie tekstu za pomocą ChatuGPT.

API lub API Jasnopisu – interfejs Serwisu Jasnopis.pl umożliwiający skorzystanie z funkcji Upraszczania i Analizy tekstu z poziomu innych narzędzi niż przeglądarka internetowa (np. Dodatku do Microsoft Word). Aby skorzystać z API Jasnopisu wymagana jest rejestracja w Serwisie Jasnopis.pl i wygenerowanie Tokenu autoryzacyjnego.

Token lub Token autoryzacyjny – ciąg znaków, możliwy do wygenerowania w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu do Serwisu Jasnopis.pl, jednoznacznie definiujący Użytkownika przy przesyłaniu przez niego teksów do API (np. poprzez Dodatek do Microsoft Word).

Dodatek do Microsoft Word lub Dodatek do Worda – dodatek do narzędzia Microsoft Word w wersji od Office 2016 i Office 365 umożliwiająca Analizę i Upraszczanie tekstów z poziomu narzędzia Microsoft Word poprzez API.

2. Postanowienia ogólne

Użytkownik, korzystając z Serwisu Jasnopis.pl, potwierdza znajomość tego Regulaminu, naszej Polityki prywatności, Polityki cookies oraz akceptuje wszystkie ich postanowienia.

3. Warunki korzystania

Nie pobieramy opłat za korzystanie z Aplikacji Jasnopis do Analizy tekstów do 1800 znaków (znormalizowana strona maszynopisu). Dotyczy to również korzystania z Aplikacji poprzez API i Dodatek do Microsoft Word.

Analiza tekstów do 1800 znaków nie wymaga rejestracji w Serwisie Jasnopis.pl. Wyjątek stanowi korzystanie z Analizy tekstów poprzez API.

Aby Analizować dłuższe teksty oraz uzyskać dostęp do funkcji Upraszczania tekstu konieczne jest wykupienie Licencji na Pakiet stron (100, 300 lub nieograniczona ilość stron miesięcznie). Zapoznaj się z cennikiem.

Strony w Pakiecie naliczane są co miesiąc od daty wygenerowania faktury za zakup (faktura jest generowana w momencie zapłaty) lub 14 dni od tej daty, jeśli Użytkownik jest Konsumentem i nie zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy.

W wypadku wykupienia Licencji na Pakiet stron na okres dłuższy niż 1 miesiąc liczba wykorzystanych stron w ramach Pakietu będzie zerowana w dzień miesiąca odpowiadający dniu miesiąca, w którym rozpoczęto świadczenie usługi lub w pierwszy dzień miesiąca (jeśli kończący się miesiąc ma mniej dni niż dzień miesiąca, w którym rozpoczęto świadczenie usługi).

Teksty do 1800 znaków nie są doliczane do liczby stron wykorzystanych w ramach Pakietu w danym miesiącu.

Choć przechowujemy teksty maksymalnie 24 godziny, to pamiętaj, że Aplikacja Jasnopis nie jest przeznaczona do przetwarzania tekstów zawierających dane osobowe, informacje poufne lub jakiekolwiek inne treści podlegające ochronie. Nie przesyłaj w związku z tym tekstu, który zawiera takie dane i informacje, lub usuń je przed wysłaniem. Wszystkie nasze działania na tekstach są automatyczne, a ich jedynym celem jest Analiza tekstu lub jego Uproszczenie. Jasnopis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki przesłania do Serwisu Jasnopis.pl tekstów zawierających dane osobowe, informacje poufne lub jakiekolwiek inne treści podlegające ochronie.

W wypadku wykorzystania funkcji Upraszczania tekstu fragmenty tekstu wysyłane są do ChatuGPT (modelu opartego o sztuczną inteligencję). Tym samym wykorzystanie funkcji Upraszczania tekstu oznacza zgodę na polityki OpenAI. Między innymi oznacza to zgodę na przechowywanie fragmentów tekstu przez 30 dni przez OpenAI oraz wysyłanie ich poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zakazujemy używania automatycznych skryptów do odpytywania Aplikacji Jasnopis i Serwisu Jasnopis.pl.

Zakazujemy wykorzystywania API Jasnopisu inaczej niż przez dedykowany Dodatek do Microsoft Word. W wypadku chęci wykorzystania API w inny sposób, prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@jasnopis.pl.

Aby korzystać z Serwisu Jasnopis.pl i Aplikacji Jasnopis poprzez interfejs webowy, potrzebujesz dostępu do internetu oraz przeglądarki typu: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera – w aktualnej wersji.

Aby korzystać z funkcji Upraszczania i Analizy tekstu poprzez Dodatek do Microsoft Word, poza dostępem do internetu, wymagane jest posiadanie pakietu Microsoft Office w wersji 2016 lub wyższej, lub dostęp do Office 365.

Dodatek do Microsoft Word można pobrać za darmo z katalogu dodatków bezpośrednio z poziomu narzędzia Microsoft Word. Korzystanie z Aplikacji Jasnopis poprzez API (z wykorzystaniem Tokenu autoryzacyjnego) jest równoznaczne z korzystaniem z Aplikacji Jasnopis jako zalogowany Użytkownik oraz wymaga wcześniejszego zarejestrowania w Serwisie Jasnopis.pl. Teksty, na których uruchomiono Sprawdzanie lub Upraszczanie tekstu realizowane poprzez API, podlegają tym samym procesom, jak te wprowadzane przez interfejs webowy Serwisu Jasnopis.pl. W szczególności teksty powyżej 1800 znaków są naliczane do limitu stron, a funkcja Upraszczania tekstu korzysta z ChatuGPT.

Zastrzegamy możliwość zwiększenia funkcjonalności Serwisu Jasnopis.pl i Dodatku do Microsoft Word. Dodanie nowych funkcji w okresie ważności wykupionej Licencji na Pakiet stron jest bezpłatne.

4. Warunki udziału w Szkoleniu online

Aby wziąć udział w Szkoleniu, wybierz termin i wykup miejsce. Cena obejmuje: udział w całodniowym Szkoleniu, materiały poszkoleniowe (syntetyczny opis zasad, wybrane przykłady), imienne zaświadczenie o uczestnictwie, możliwość indywidualnej konsultacji tekstu.

Zakupionego Szkolenia nie można zwrócić. Jeśli nie możesz wziąć udziału w Szkoleniu, napisz do nas na adres kontakt@jasnopis.pl, aby wybrać inny termin Szkolenia. Jeśli nie będą dostępne inne terminy Szkolenia, zwrócimy koszt Szkolenia.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania Szkolenia. W takim przypadku zaproponujemy nowy termin Szkolenia lub zwrócimy pełną kwotę.

Tekst do konsultacji wyślij do osoby, która poprowadziła Szkolenie. Masz na to 30 dni od Szkolenia. Tekst może mieć objętość maksymalnie jednej strony (1800 znaków ze spacjami). Odeślemy go z uwagami w ciągu 10 dni roboczych.

Link do Szkolenia prześlemy uczestnikowi tuż przed rozpoczęciem Szkolenia, udostępnimy go również w Serwisie Jasnopis.pl w zakładce Moje konto > Szkolenia.

Zakazujemy nagrywania Szkolenia – zarówno w wersji wideo z dźwiękiem, jak i samej fonii.

5. Reklamacje

Wszelkie zgłoszone problemy z niewłaściwym działaniem Serwisu Jasnopis.pl (uniemożliwiające korzystanie z niego) lub brakiem dostępu do wykupionej Licencji na Pakiet stron będą usunięte w najkrótszym możliwym terminie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu.

Problemy, o których mowa wyżej, powinny być zgłaszane poprzez wysłanie wiadomości e‑mail na adres admin@jasnopis.pl.

W przypadku przekroczenia czasu określonego powyżej Użytkownik może złożyć reklamację.

W takim i innych uzasadnionych przypadkach Użytkownik Serwisu Jasnopis.pl może złożyć reklamację, wysyłając e-mail na adres reklamacje@jasnopis.pl i domagać się zwrotu kosztów w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do wygaśnięcia zakupionej przez niego Licencji na Pakiet stron. Reklamacje będą rozpatrywane w trybie indywidualnym w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

6. Płatności online

Zapoznaj się z cennikiem.

Płatności online są obsługiwane przez PayU.

Reklamacje dotyczące płatności PayU można zgłaszać na stronie https://poland.payu.com/pomoc/ lub na adres e-mail reklamacje@jasnopis.pl.

Automatyczne wystawianie faktur za zakup realizowane jest przez system Fakturownia.pl.

Szybkość uzyskania dostępu do zakupionego Pakietu przy płatności online uzależniona jest od szybkości przetworzenia zamówienia i płatności przez serwisy PayU i Fakturownia.pl. W większości przypadków Pakiet zostanie uruchomiony w przeciągu kilku sekund. Jeśli Pakiet nie zostanie uruchomiony w ciągu 1 dnia roboczego, prosimy o kontakt na adres admin@jasnopis.pl w celu wyjaśnienia sytuacji.

Faktura za zakup Szkolenia wystawiana jest automatycznie po dokonaniu zakupu i otrzymaniu przez nas płatności. Jeśli potrzebujesz faktury z odroczonym terminem płatności (nie możesz kupić i opłacić Szkolenia od razu), wyślij e-mail na adres kontakt@jasnopis.pl.

Aby zakupić Licencję na Pakiet stron lub udział w Szkoleniu, konieczne jest zarejestrowanie się w Serwisie Jasnopis.pl, potwierdzenie swojego adresu e-mail (podanego przy rejestracji lub zaktualizowanego w panelu użytkownika) i uzupełnienie danych do faktury.

7. Odpowiedzialności Jasnopis Sp. z o.o.

Jasnopis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Jasnopis.pl i Dodatku do Microsoft Word w sposób sprzeczny z postanowieniami przedstawionych w tym Regulaminie.

Jasnopis Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu Jasnopis.pl będzie przebiegało bez przerw, problemów i błędów, ale gwarantuje, że wszystkie pojawiające się tego typu zdarzenia będą rozwiązywane w najkrótszym możliwym terminie (do 3 dni roboczych).

Jasnopis Sp. z o.o. nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika swoich danych dostępowych do Serwisu Jasnopis.pl (nazwa użytkownika, hasło oraz Token autoryzacyjny) innym osobom.

8. Prawa własności intelektualnej

Serwis Jasnopis.pl podlega ochronie praw własności intelektualnej.

Zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek elementów, w szczególności kodu, grafiki i treści, stanowiących integralną część Serwisu Jasnopis.pl i Dodatku do Microsoft Word, bez zgody Jasnopis Sp. z o.o.

Serwis Jasnopis.pl i Dodatek do Microsoft Word korzysta z fragmentów oprogramowania, grafiki, innych elementów udostępnianych na zasadach określonych w odrębnych licencjach. Elementy te są własnością autorów zgodnie z postanowieniami odpowiednich licencji.

Korzystanie z materiałów edukacyjnych przekazanych po Szkoleniu dozwolone jest tylko na użytek własny uczestnika Szkolenia. Zabronione jest ich dalsze rozpowszechnianie, powielanie, publikowanie – zarówno w otrzymanej formie graficznej, jak i samej treści.

9. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu do Konta i Tokenu autoryzacyjnego. W przypadku wykorzystania loginu (nazwy użytkownika) i hasła lub Tokenu autoryzacyjnego przez osobę trzecią Serwis Jasnopis.pl traktuje wykonane przez nią czynności jako wykonane przez Użytkownika, na którego Koncie zostały wykonane.

W wypadku korzystania z Dodatku do Microsoft Word, Token autoryzacyjny i wybrane „ustawienia zaawansowane” zapisywane są na urządzeniu, na którym uruchomiony był Dodatek. W obowiązku Użytkownika leży, żeby po skończonej pracy z wykorzystaniem Dodatku wyczyścił on pole, gdzie wpisuje się Token autoryzacyjny i wcisnął przycisk zapisu. W innym wypadku, osoby mające dostęp do urządzenia później, będą mogły skorzystać z Dodatku do Microsoft Word, tak jakby korzystały z Konta użytkownika, którego Token autoryzacyjny pozostał zapisany na danym urządzeniu. Użytkownik może również wygenerować nowy Token autoryzacyjny w Serwisie Jasnopis.pl, tym sam poprzedni przestanie być aktywny i osoby trzecie nie będą mogły z niego już skorzystać.

Wprowadzane przez Użytkownika dane profilowe mogą być przez niego przeglądane i edytowane (edytowane z wyłączeniem podanego przy rejestracji loginu).

Po zakupie Szkolenia Użytkownik otrzyma mejlem w dniu Szkolenia link do spotkania, który umożliwia mu tylko osobisty udział w Szkoleniu. Niedozwolone jest przekazywanie linku innym osobom, które nie zgłosiły i nie wykupiły udziału w Szkoleniu.

Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto z Serwisu Jasnopis.pl. Aby to zrobić, musi przesłać z e-maila powiązanego z Kontem w Serwisie Jasnopis.pl prośbę o usunięcie konta na adres admin@jasnopis.pl. Konto zostanie usunięte w ciągu 3 dni roboczych.

10. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Bieg terminu do odstąpienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Odstąpienie od umowy jest wyłączone w przypadku, gdy dostęp do Licencji na Pakiet stron został przyznany przed upływem 14 dni, o których mowa powyżej, za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Jasnopis przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Zobacz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.

Jasnopis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Jasnopis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Oświadczenie należy przesłać na adres reklamacje@jasnopis.pl z adresu e-mail powiązanego z Kontem w Serwisie Jasnopis.pl lub na adres siedziby Jasnopis Sp. z o.o.

Prawu odstąpienia od umowy nie podlega zakup udziału w Szkoleniu online. Jeśli Użytkownik nie może wziąć udziału w kupionym Szkoleniu, może napisać na adres: kontakt@jasnopis.pl i wybrać spośród dostępnych inny termin Szkolenia. Jeśli w ciągu roku od zakupionego Szkolenia nie odbędzie się kolejne Szkolenie o podobnym zakresie merytorycznym, zwrócimy koszt zakupionego Szkolenia.

Jasnopis odpowiada wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Użytkownikowi będącemu Konsumentem w razie braku zgodności towaru z umową przysługują uprawnienia określone w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W takim wypadku nie stosuje się przepisów o rękojmi zawartych w księdze trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu cywilnego.

Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu powinien dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

11. Postanowienia końcowe

Jasnopis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki cookies bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

O zmianie Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki cookies Użytkownik informowany jest poprzez ich publikację na stronach Serwisu Jasnopis.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uwagi i zastrzeżenia do Aplikacji Jasnopis i Serwisu Jasnopis.pl, Szkoleń online oraz Dodatku do Microsoft Word zgłaszaj na adres: kontakt@jasnopis.pl.

Te zasady obowiązują od 26 maja 2024 roku.