Polityka prywatności, czyli jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jasnopis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dane kontaktowe: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, kontakt@jasnopis.pl, tel. +48 22 11 00 116).

2. Gdy używasz Serwisu Jasnopis.pl jako niezalogowany Użytkownik, korzystamy wyłącznie z informacji, które udostępnia Google Analytics. Są to informacje zanonimizowane.

3. Gdy rejestrujesz się w Serwisie Jasnopis.pl lub korzystasz z niego jako zalogowany Użytkownik, zbieramy również takie Twoje dane osobowe:
a) adres e-mail,
b) login (nazwa użytkownika) i hasło.

4. Przy zakupie Licencji na Pakiet stron zbieramy takie dane i wykorzystujemy je do wystawienia faktury za zakup:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) (opcjonalnie) NIP i nazwa firmy.

5. Gdy skorzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail.

6. Jeśli korzystasz z funkcji Upraszczania tekstu, fragmenty tekstu wysyłane są do ChatuGPT (modelu opartego o sztuczną inteligencję). Tym samym wykorzystanie funkcji Upraszczania tekstu oznacza zgodę na polityki OpenAI. Między innymi oznacza to zgodę na przechowywanie fragmentów tekstu przez 30 dni przez OpenAI oraz wysyłanie ich poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Dane osobowe przetwarzamy w takich celach jak:

Analiza tekstu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): Możemy przetwarzać Twoje dane, aby wykonać umowę polegającą na analizie i/lub uproszczeniu przesłanego przez Ciebie tekstu, w tym także do wykonania obowiązków księgowych oraz zorganizowania płatności online. Zwracamy natomiast uwagę, że Aplikacja Jasnopis nie służy do przetwarzania tekstów zawierających dane osobowe, informacje poufne lub jakiekolwiek inne treści podlegające ochronie. Nie przesyłaj nam w związku z tym tekstu, który zawiera takie dane i informacje, lub usuń je, zanim wyślesz tekst. Jeśli jednak przekażesz nam tekst zawierający takie informacje, to nie potraktujemy ich inaczej niż pozostałych części tekstu, który podlega analizie i/lub uproszczeniu zgodnie z przeznaczeniem Aplikacji Jasnopis.

Prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Możemy przetwarzać Twoje dane, aby przeanalizować trendy, śledzić ruchy użytkowników oraz tworzyć bazę użytkowników. Możemy do tego używać także dodatkowych, zanonimizowanych statystyk udostępnianych przez dostawcę tego typu usług.

Odpowiedzi na pytania i reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Możemy przetwarzać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i reklamacje, jeśli się do nas o to zwrócisz.

Obrona, dochodzenie i ustalenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Możemy korzystać z Twoich danych także po to, aby umożliwić prowadzenie postępowań sądowych związanych z korzystaniem z naszych usług.

8. Dane będziemy wykorzystywać wyłącznie do własnego użytku Jasnopis Sp. z o.o. Możemy je natomiast przekazać innym odbiorcom, aby zapewnić prawidłowe wykonanie umowy oraz prawidłową i zgodną z prawem organizację pracy Jasnopis Sp. z o.o. Mogą to być:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne i księgowe,
b) podmioty zapewniające płatności online,
c) przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
d) firmy świadczące usługi hostingowe,
e) firmy świadczące usługę niszczenia dokumentów,
f) operatorzy pocztowi,
g) podmioty świadczące usługi prawne,
h) a także firmy kurierskie.

9. Przesłane do Aplikacji Jasnopis teksty przechowujemy na swoich serwerach tylko na czas przetwarzania lub maksymalnie 24 godziny. Jest to konieczne do funkcjonowania Aplikacji Jasnopis i analizy ewentualnych błędów przetwarzania. Dane osobowe będziemy natomiast przechowywać do końca umowy, przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

10. Jeśli korzystasz z Aplikacji Jasnopis poprzez API (z wykorzystaniem Tokenu autoryzacyjnego, czyli np. poprzez Dodatek do Microsoft Word), traktujemy to tak, jak gdybyś korzystał z Serwisu Jasnopis.pl jako zalogowany Użytkownik. Teksty, które sprawdzasz lub upraszczasz poprzez API, podlegają tym samym procesom, co teksty wprowadzane do Aplikacji Jasnopis przez stronę internetową (w szczególności – upraszczanie tekstu korzysta z ChatuGPT).

11. W związku z przetwarzaniem danych masz prawo:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostować je, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie,
b) żądać przeniesienia danych do innego administratora, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
c) wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Danych osobowych nie przekażemy poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13. W sprawie danych osobowych nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie będziemy też profilować danych osobowych.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i prawidłowego świadczenia usług i wykonania umowy przez Jasnopis Sp. o.o.

Zasady te stosujemy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).