Polityka prywatności, czyli jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jasnopis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dane kontaktowe: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, kontakt@jasnopis.pl).

2. W przypadku gdy korzystasz z aplikacji Jasnopis jako niezalogowany użytkownik korzystamy wyłącznie z informacji, które udostępnia Google Analitics. Są to informacje zanonimizowane.

3. Twoje dane osobowe, które zbieramy w związku z korzystaniem z aplikacji Jasnopis w przypadku, kiedy rejestrujesz się w aplikacji lub korzystasz z niej jako zalogowany użytkownik (dodatkowo, poza informacjami, o których mowa w ust. 2 powyżej):
a) imię i nazwisko;
b) adres email;
c) login i hasło.

4. Twoje dane osobowe, które zbieramy w wypadku skorzystania z formularza kontaktowego:
a) imię i nazwisko;
b) adres email.

5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Analiza tekstu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): Możemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy polegającej na analizie przesłanego przez Ciebie tekstu. Zwracamy natomiast uwagę, iż Jasnopis nie jest przeznaczony do przetwarzania tekstów zawierających dane osobowe, informacje poufne lub jakiekolwiek inne treści podlegające ochronie. Nie przesyłaj nam w związku z tym tekstu, który zawiera takie dane i informacje lub usuń je przed wysłaniem. Jeśli jednak przekażesz nam tekst zawierający takie informacje, to nie potraktujemy ich inaczej niż pozostałych części tekstu, który podlega analizie zgodnie z przeznaczeniem aplikacji Jasnopis.

Prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Możemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania analizy trendów, śledzenia ruchów użytkowników oraz tworzenia bazy użytkowników. W tym celu możemy używać także dodatkowych, zanonimizowanych statystyk udostępnianych przez dostawcę tego typu usług.

Odpowiedzi na pytania i reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Możemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i reklamacje, jeśli się do nas o to zwrócisz.

Obrona, dochodzenie i ustalenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): Możemy korzystać z Twoich danych także po to, aby umożliwić prowadzenie postępowań sądowych związanych z korzystaniem z naszych usług.

6. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do własnego użytku Jasnopis Sp. z o.o. Mogą natomiast zostać przekazywane innym odbiorcom w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umowy oraz prawidłowej i zgodnej z prawem organizacji pracy Jasnopis Sp. z o.o., w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne i księgowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom świadczącym usługę niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi prawne, a także podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

7. Przeanalizowane teksty przechowujemy na swoich serwerach tylko na czas analizy lub maksymalnie 24 godziny, co jest konieczne do funkcjonowania aplikacji Jasnopis i analizy ewentualnych błędów przetwarzania. Dane osobowe będą natomiast przechowywane do zakończenia wykonania umowy, przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych masz prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania przenoszenia danych do innego administratora, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a dane osobowe nie są profilowane.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i prawidłowego świadczenia usług i wykonania umowy przez Jasnopis Sp. o.o.